( P M Tec )همکاری با پارادایس

. شما برای پیوستن به تیم پارادایس می توانید فرم زیر را تکمیل و شرح سوابق خود را ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه درخواست شما، بر اساس رویه های منابع انسانی پارادایس با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

  • Support